Els Nanos i la Mulassa a l'escola !

Una altra vegada, els Nanos i la Mulassa de l'escola han sortit a saludar-nos i a passejar una estona pel nostre pati.
Mireu-los que eixerits !!

Nanos i Mulassa

Més fotografies de l'Aplec

Aplec

FESTES DE MISERICÒRDIA

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre les festes de Misericòrdia.

http://www.festesreus.cat/

45 APLEC BAIX CAMP

Benvolgudes famílies,

Aquest diumenge, 18 de setembre, es farà el 45 aplec Baix Camp al Santuari de Misericòrdia. Els cursos de 5è han de ser presents a les 11,30 per ballar unes sardanes amb altres escoles a les 12.

Tota la Comunitat Educativa sou convidats a participar dels actes que es faran. En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre l'Aplec. Animeu-vos!


http://usuaris.tinet.cat/rosareus/aplecbaixcamp.htm

BEQUES DEPARTAMENT

Benvolgudes famílies us enviem la informació per demanar les beques de llibres del Departament. Us adjuntem l'ordre de convocatòria.
- Amaga el text citat -Ha estat publicada l'Ordre ENS/217/2011, de 6 de setembre, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs2011-2012 (DOGC núm. 5961, de 12.09.2011). Adjunto text de la normativa

Termini de presentació de les sol·licituds: del 13 al 30 de setembre de 2011

Sol·licituds: les sol·licituds s'han de formular segons el model oficial que es pot obtenir a través de la pàgina web del Departament: sol·licitud ajut adquisició llibres de text 2011 2012

Lloc de presentació: les sol·licituds s'han de presentar al centre educatiu en el qual estigui matriculada la persona sol·licitant per al curs acadèmic 2011-2012.

Documents que s'han d'adjuntar amb la sol·licitud:

- Fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de més de 14 anys.
- Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la TSI al CatSalut.
- Document de l'entitat bancària amb les dades identificatives del compte en el qual es vol percebre la beca. Hi ha de constar el número de compte del client (CCC), amb els noms dels/de les titulars i cotitulars, entre els quals ha de figurar, obligatòriament, la persona sol·licitant de l'ajut.
- Si escau, documentació acreditativa de la pertinença de la persona sol·licitant a una família nombrosa o monoparental

Autorització al centre:
Els pares, tutors o representants legals de l'alumne/a sol·licitant poden percebre l'ajut a través del compte corrent pel qual percep les dotacions econòmiques per a despeses de funcionament el centre educatiu, amb l'autorització prèvia al/la director/a del centre. Aquesta autorització s'ha de manifestar per escrit a l'espai de l'imprès de sol·licitud reservat a aquest efecte, i l'ha de signar qui tingui la pàtria potestad de la persona beneficiària de l'ajut.

Procediment:
la direcció del centre ha de fer les actuacions que preveu l'article 5 de l'Ordre, especialment cal remarcar que un cop la direcció del centre rep les sol·licituds, ha de comprovar que s'han presentat dins de termini, i que reuneix els requisits exigits. Si no els reuneix ha de requerir la persona interessada perquè en un termini de deu dies esemeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició.

Un cop fetes les operacions que preveu l'article 5, la direcció del centre ha d'introduir les dades de les sol·licituds a l'aplicació que ha dissenyat el Departament d'Ensenyament.

La direcció del centre un cop introduïdes les sol·licituds i abans del 15 d'octubre de 2011, ha de trametre als serveis territorials d'Ensenyament (Negociat d'alumnes, C/Sant Francesc, núm. 7, 43007 Tarragona), les sol·licituds separades de la forma següent:

- les sol·licituds que vulguin renovar la beca, ordenades alfabèticament, i amb una relació de les sol·licituds
- la resta de sol·licituds, ordenades alfabèticament, i amb una relació de les sol·licituds

Per a més informació: ajuts adquisició llibres de text i material didàctic complementari i informàtic curs 2011 2012

Menú setembre 2011

Menú Setembre 2011