PROJECTES 
a) Projecte Curricular:
Es Desenvoluparà i es concretarà aquest projecte en funció de les seves àrees curriculars:
Educació Infantil:
- Descoberta d'un mateix i dels altres.
- Descoberta de l'entorn.
- Comunicació i llenguatges.
            Educació Primària:
- Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera.
- Coneixement del medi natural, social i cultural.
- Educació artística.
- Educació física.
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.
- Matemàtiques.

b) Projecte Lingüístic:
Basat en la llengua catalana com a llengua vehicular, i amb un tractament de les llengües que respecta els horaris marcats per la llei, i que fonamenta el seu treball en:
- La llengua oral.
- L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
- La lectura.
- L’ensenyament-aprenentatge de les diferents tipologies de text.

S’utilitzarà l’estratègia del desdoblament, almenys una vegada en cada llengua, per al treball més directe amb l’alumnat i poder sistematitzar el treball de la comprensió lectora i del text escrit.
c) Pla d’atenció a la Diversitat:
L’ Educació especial ha estat present des de sempre, i actualment es disposa d’una USEE. Aquest és un projecte en el qual els mestres, el personal de serveis, les famílies i els alumnes s’hi impliquen, fent que tots sortim enriquits i beneficiats de la situació d’aquests nens de necessitats educatives especials. En aquest pla, tenim la col·laboració de l’EAP, el qual ens assessora i col·labora amb el centre en l’atenció a la diversitat d’alumnat que tenim. Els objectius són:
       - Tenir present la diversitat d’alumnes que hi ha al centre.
- Formar la Comissió d’Atenció a la Diversitat. Aquesta serà presidida pel director o el cap d’estudis, i també hi formaran part els mestres d’educació especial i de l’USEE, els educadors i els vetlladors que hi puguin haver, així com l’EAP destinat al centre.
- Potenciar noves maneres d’organització de l’alumnat i optimitzar la dedicació del professorat.
- Fer un seguiment dels alumnes amb dictàmen especial i/o social i d’aquells que presenten algun tipus de dificultats.
- Treballar l’acceptació d’aquest alumnat a les diferents aules ordinàries.
- Potenciar al màxim l’aprenentatge d’aquest alumnat en les matèries instrumentals.
- Potenciar al màxim l’autonomia d’aquests alumnes.
- Reunir-se amb els professionals externs que puguin fer algun tipus de treball amb els alumnes i les famílies. Propiciar la interacció i l’intercanvi d’informació.
- Orientar les famílies d’aquest alumnat, tant pel que fa a l’assessorament, derivació i traspàs a l’etapa de secundària.
- Elaborar els informes conjuntament amb els tutors i plantejar l’avaluació en relació als seus progressos.
- Aconseguir més recursos per poder atendre millor la diversitat.
d) Projecte d’Escola Verda:
Des de 1998. Un projecte, que no es basa en accions concretes, sinó en la forma de viure el dia a dia. Els objectius bàsics són:
- Desenvolupar la capacitat d’observació donada la importància a l’experimentació i a la constatació de dades.
- Desenvolupar la consciència de la necessitat de ser respectuosos amb el medi ambient, valorant especialment les actuacions dirigides tant a l’estalvi i aprofitament de recursos com a la recollida selectiva.
Entre les actuacions que actualment es porten a terme hi ha les següents:
-    El Bus a Peu. Iniciativa de mobilitat sostenible i itineraris segurs per anar i tornar de l’escola a peu.
-      Estalvi d’aigua.
-     Estalvi de material escolar i relació de criteris sostenibles en quant al material.
-      Recollida selectiva.
-      Hort escolar i compostatge.
-      Minimització de recursos en l’organització de la festa final del curs.
-      Estudi de diferents ecosistemes relacionats amb el cicle de l’aigua.
-      Estudi del reaprofitament de deixalles urbanes.
e) Projecte de Biblioteca.edu (Pla de lectura), des de 2006.
Ens calia tornar a tenir una biblioteca, i actualment tenim llibres, pel·lícules, ordinadors per fer recerca, estones per fer préstec de llibres, contes explicats per mestres... i tot un món de lletres i il·lusions. Objectius:
- Destinar unes hores mínimes al desenvolupament de l’organització de la biblioteca.
- Fer de la biblioteca un espai d’ús i servei a l’escola.
- Dinamitzar activitats relacionades amb la lectura.
- Tenir un fons bibliotecari adient a l’alumnat i el professorat.
- Vetllar perquè la biblioteca no perdi la seva funció dins l’escola.
f) Pla Experimental de  Llengües Estrangeres,
Assignat pels cursos 2009 – 2012. Una nova il·lusió i motivació en el nostre camí d’escola. Amb l’objectiu:
-  Reforçar el treball de l’expressió oral en llengua anglesa, mitjançant sessions de mig grup en tots els nivells d’Educació Primària.
g) Pla Català de l’Esport, des de 2007.
L’esport ens fa ser millors... físicament, mentalment i socialment. Els objectius són:
       - Desenvolupar hàbits saludables a partir de l’alimentació i l’esport a l’escola.
       - Afavorir la relació dels alumnes a partir de l’esport.
h) Pla Educatiu d’Entorn, des de 2007.
D’aquesta xarxa en la qual ens hem iniciat, sabem que queda molt de treball i molt més el fruit que es pot despendre. Objectius:
- Fer d’aquest Pla, una eïna de relació de la nostra Comunitat Educativa amb la resta d’institucions de la ciutat.
- Aprofitar aquest la xarxa d’entorn per millorar la nostra tasca educativa i aportar a la xarxa allò que des de el nostre Centre Educatiu pugui servir.
i) Projecte Heura (TIC i TAC al centre), des de 2008.
La xarxa i les noves tecnologies són bàsiques a l’escola d’avui dia, com bàsic era tenir un bon cablejat i necessari és tot el material informàtic i audiovisual que ens pugui arribar al centre per treballar en les condicions òptimes, així com la nostra formació didàctica en les tecnologies de la Informació.
j) Projecte de reaprofitament de llibres de text, des de 1999.
Un projecte integrat des del primer dia, i del que econòmicament i educativament estem més contents. Econòmic per l’estalvi, i educatiu per la quantitat de valors positius de responsabilitat, respecte i solidaritat que estan rebent els nostres alumnes. Els objectius són:
       - Organitzar la reutilització de llibres de text als nivells de Primària en què sigui possible.
- Fomentar en l’alumnat el valor de la reutilització com a camí a seguir per l’aprofitament dels recursos.
- Afavorir dins les famílies la transmissió d’aquest valor.
- Desenvolupar en els alumnes la responsabilitat i l’ordre en relació al material de la classe.
- Aconseguir que l’alumnat tingui una actitud de cura i de respecte envers un material comú.
- Facilitar a les famílies l’adquisició de llibres en començar el curs.
k) Pla de formació de centre (de 2009 a 2012).
Tot i que al centre sempre s’ha tingut present la formació permanent, e inclús l’AMIPA antigament se’n feia càrrec d’aquesta despesa, actualment el centre compta amb un pla de formació en el qual s’intenta seguir omplint la formació dels mestres mitjançant tres temàtiques: l’atenció a la diversitat, la llengua i les matemàtiques.
l) Activitats Complementàries.
-      Sortides i tallers d’estudi, bàsics en una ciutat per poder seguir tenint una escola activa i que conegui i valori l’entorn on vivim.
-      Sortides d’educació física, complementàries a les pràctiques esportives que al centre educatiu no es poden realitzar i que també serveixen de relació amb altres centres educatius.
-      Estades de convivència, unes estades de tots els nens i mestres de l’escola que ens ajuden a conéixer més fora del recinte escolar, i on els petits aprenen dels grans i els grans...aprenen dels petits.
-      Revista Escolar: El Portaveu. La nostra revista trimestral realitzada pels alumnes.
-      Blocs informàtics de l’escola i dels diferents cicles.
-      Participació en els programes educatius municipals. Per seguir fent una escola activa, coneixedora i participativa en el nostre entorn.
-      Participació en la Mostra de Teatre de Reus. L’expressió corporal, el llenguatge verbal, l’orientació espacial, el control de les emocions...tot és part de l’aprenentatge que els nens, mestres i pares aconseguim en activitats com aquesta.