El Projecte de biblioteca Puntedu

Puntedu és un dels projectes d’innovació que ens va ser concedit pel Departament d’Educació l’any 2006. La durada del projecte és de tres cursos durant els quals el Departament es va comprometre a dotar econòmicament el centre i a concedir mitja jornada de dedicació d’un mestre definitiu, amb l’objectiu d’organitzar i de dinamitzar l’ús de la biblioteca-mediateca a l’escola.

Al projecte que l’escola va presentar a la convocatòria hi figurava un llistat d’objectius que es poden resumir en els següents:

Promocionar la lectura amb funcions tant d’aprenentatge com purament lúdiques.

Consolidar les funcions de la comissió de biblioteca i contemplar dins de l’horari de coordinacions temps per al seu funcionament.

Consolidar el servei de préstec a les hores de pati i a les hores de biblioteca organitzades a partir de la sisena hora.

Renovar el fons de llibres de coneixements i d’imaginació amb adquisicions de llibres adaptats als nivells i l’edat dels alumnes d’Educació Infantil i Primària.

Organitzar el fons de coneixements de la biblioteca d’acord amb els criteris de la CDU per tal que sigui fàcil la seva consulta.

Instal·lar l’equipament informàtic que permeti d’una banda la catalogació del fons i de l’altra l’accés dels alumnes a fonts d’informació a través de la xarxa.

Registrar i catalogar a través del programa e-Pèrgam el fons de la biblioteca.

Facilitar als mestres un coneixement de la bibliografia de què es disposa i dels materials curriculars diversos que permeten d’incloure a la pràctica docent les noves tecnologies.

Possibilitar i afavorir els treballs de recerca que es plantegen en petits grups a les diferents assignatures. Consolidar la seva pràctica i incorporació al PCC.