CALENDARI ESCOLAR 2009-2010

Curs 2009-2010
1 de setembre: inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.

14 de setembre: inici de les classes als centres educatius públics i privats d'educació infantil i primària, educació especial, ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial.

21 de setembre: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, a les escoles oficials d'idiomes i als centres i aules de formació de persones adultes.

Del 23 de desembre de 2009 a 7 de gener de 2010: vacances de Nadal.

Del 29 de març al 5 d'abril de 2010: vacances de Setmana Santa.

22 de juny: de 2010: acaben les classes a tots els centres.

30 de juny: acaben les activitats del professorat programades als centres.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i els dos dies de festa local.

A més, cada centre podrà establir tres dies festius de lliure disposició. No poden ser consecutius i s'hauran de preveure en la programació general del centre.

ORDRE EDU/263/2009, de 19 de maig