PREINSCRIPCIÓ DE L'11 AL 21 DE MARÇ

Comença la preinscripció.

Tota la informació necessària la trobareu a:

http://www.reus.cat/serveis/educaci%C3%B3-infantil-i-prim%C3%A0ria-3-12-anys

Recordeu:

Criteris de prioritat i barem
Criteris generals
 • Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció)
Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts
Criteris complementaris
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
Documentació que cal presentar
 • 1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • 2. Certificat o volant d'empadronament del domicili de referència que coincideixi amb el DNI de la persona sol·licitant.
 • 3. Original del rebut de l'IBI o contracte d'arrendament del domicili de referència a nom de la persona sol·licitant.
 • 4. Original i fotocòpia del rebut de subministrament (aigua o gas o llum) del domicili de referència de la persona sol·licitant.
 • 5. Declaració jurada (model 1) sobre les dades del domicili familiar habitual o declaració jurada (model 2) sobre la dificultat de presentar els document 3 i/o 4.
També s'haurà d'adjuntar al full de preinscripció
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14.
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual
 • Documents acreditatius del criteris que s'al·leguin.
Sol·licitud de preinscripció Descarregueu-vos aquí la sol·licitud de preinscripció. Una vegada emplenada, presenteu-la juntament amb la documentació acreditativa a l'escola que escolliu en primera opció o a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament de Reus.
Sol·licitud de preinscripció